Navigation – Plan du site

Editorial Policy

EJTS is indexed in the following directories

Image 10000000000001570000003FCA0B28D2.jpg

Image 10000201000001220000006456E9E8F5.png

Image 1000020100000791000001F89677683E.png

In English

EJTS aims to publish an online journal that can be a valuable research instrument for scholars in the humanities and social sciences working in Turkish Studies. Our premise is that area studies can serve as a ‘laboratory’ for developing theoretical tools that stimulate research in social sciences and humanities, hence the double requirement of an innovative theoretical framework and in-depth empirical knowledge. This also provides room for comparative approaches that may help crisscross area studies. The choice of approach emphasizes a diversity of methodologies as well as variation in the scale of analyses. In practice, the orientation of the journal reflects the backgrounds of the members of the Editorial Board: anthropology, history, political science, sociology, and geography. In order to facilitate broader communication and exchange of ideas, the journal is international in character. Reflecting its geographical rooting, the journal publishes in Turkish, English, French, and German.

The Importance of Being Online

Our initiative is also intended as a response – and a spur – to transformations in the distribution of scholarly publications. Over the past decade, many scholarly journals have become available online (at least for those enjoying the privilege of institutional database subscriptions). Still, gaps and divisions within the field of Turkish studies continue among scholarly regions, countries, and networks. For the same reasons, research carried on in Turkey is not well disseminated, and remains poorly known abroad.

New information and communication technologies offer the possibility of broadening the reach of scientific work and creating new synergies among scholars. An online journal is more accessible, especially for reaching a public that is geographically dispersed. By joining a federation of online journals (revues.org), we can be assured of a visibility beyond that of specialists of Turkey, as well as access to existing address lists in the social sciences. In addition, an online journal provides the possibility of distributing aural, digital, and visual documents for research (maps, complex tables, videos, and recordings). It also allows for easy dissemination of online resources such as announcements, links and other research tools.

Framework and Format

EJTS publishes two thematic issues a year. These issues are set up by the Editorial Board and/or by Guest Editors. Calls for papers are published in the journal on a regular basis, but unsolicited proposals for thematic issues are welcome. If interested in becoming an EJTS Guest Editor, more detailed guidelines are available for you here.

In addition, ‘stand-alone’ articles not related to any thematic issue are also considered for publication.

Junior scholars as well as more seasoned ones are welcome to submit manuscripts.

In keeping with established scholarly standards, each article is reviewed by two anonymous external referees. The referees are selected by the Editorial Board. They recommend the rejection, acceptance, or revision of the submitted paper. Their comments are shared with the authors of the papers.

EJTS also publishes reviews of scholarly publications. Particular attention is given to literature in Turkish, which is often less well-known outside Turkey. Featured reviews may also be submitted for publication.

Türkçe

EJTS’nin amacı, Türkiye hakkında araştırma yürüten sosyal ve beşeri bilimcilere değerli bir araştırma aracı olabilecek çevrimiçi bir yayın sunmaktır. EJTS, ‘area studies’ çalışmalarının (yani belirli bir bölge hakkındaki çalışmaların) sosyal ve beşeri bilimlere faydası dokunabilecek kuramsal araçların geliştirilebileceği bir ‘laboratuvar’ olduğu varsayımından yola çıkmıştır. Söz konusu çalışmalar, yenilikçi kuramsal yapıların yanında derin bir ampirik bilgiyi de gerektirmektedir. Bu durum, kültürel alan çalışmalarını destekleyici karşılaştırmalı çalışmalara da imkan tanımaktadır. EJTS bünyesinde gözlemlenen yaklaşım farklılıkları, yöntem konusunda olduğu kadar, inceleme ölçütlerindeki çeşitliliklerin de altını çizmektedir. Yayın kurulu üyelerimizin geçmişleriyle bağlantılı olarak, dergimiz antropoloji, tarih, siyasi bilimler, sosyoloji ve coğrafya gibi bilimlerin kesiştiği bir yayındır. Derginin uluslararası kimliği, teatiyi mümkün olduğunca geniş bir bağlama taşımayı amaçlamaktadır ve EJTS; coğrafi kökenleri yansıtacak şekilde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki makaleleri yayınlamaktadır.

Çevrimiçi yayının önemi

Çevrimiçi yayına girişmemizin amacı, bilimsel yayınların dağıtımının seyrine karşılık bir hamle olarak algılanabilir. Son on yılda, yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarına, veritabanlarına erişim olanağını abonelik yoluyla sunma imkanı bulan birçok yayın, içeriklerini internet ortamından erişilebilir hale getirmiştir. Türk çalışmaları alanında bilimsel açıdan bölgeler, ülkeler ve araştırma ağları arasındaki eşitsizlikler ve bölüklükler geçerliliğini korumaktadır. Yine bu nedenlerden ötürü Türkiye üzerine yürütülen çalışmalar, fazlaca devamlılık göstermemekte ve yeterince bilinmemektedir.

Bu anlamda, yeni iletişim araçları, bilimsel çalışmalara ulaşılmasının kolaylaşmasını ve araştırmacılar arasında yeni etkileşimlerin oluşmasını sağlayan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevrimiçi yayımlanacak bir dergi, özellikle coğrafi olarak farklı bölgelere dağılmış hedef kitle için erişimi kolaylaştırmaktadır. Yayınları bir araya getiren revues.org portalının bir katılımcısı olmamız da, toplumbilimcilerin geneline seslenmemizi ve yalnızca Türkiye uzmanlarına ulaşmayı aşacak bir görünürlük kazanmamızı sağlamaktadır. Yayının çevrimiçi olması; harita, grafik, video ve çeşitli kayıtlar gibi görsel, işitsel ve elektronik formattaki belgeleri paylaşılabilmesini sağlamakta ve de kolokyum duyurusu veya yayın çağrısı, internet bağlantıları ya da araştırmacılıkla ilgili başka araçları duyurmayı kolaylaştırmaktadır.

Çerçeve ve yayın formatı

Her sene EJTS, önceden belirlenmiş bir konu ile ilgili iki özel sayı çıkarmaktadır. Bu sayıların yürütücülüğü yayın kurulu ya da konuk editörler tarafından üstlenilir. EJTS, bu doğrultuda makale çağrısı duyurusunda bulunur. Bununla beraber, dergimiz bu özel sayıları şekillendirebilecek bir tema önerisine de açıktır. Konuk editör olarak EJTSe bir konu önerisinde bulunmak için bu hususla ilgili bilginin ayrıntılarıyla paylaşıldığı bağlantımızı inceleyebilirsiniz.

Dergimiz, özel sayılardan başka ayrıca özgün makaleler de yayımlamaktadır. Bu yüzden, deneyimli kalemleri olduğu kadar genç araştırmacıları da makale önerisinde bulunmaya teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmanın gerektirdiği kurallarca EJTSe sunulan her öneri, makale yazarlarının ismi paylaşılmadan iki ayrı hakeme sunulur. Bu hakemleri yayın kurulu tayin eder ve kendileriyle yine yayın kurulu ilişkiye geçer. İncelemelerinden sonra hakemler, makalenin reddine, kabulüne ya da yeniden ele alınmasında karar kılar. Makale hakkındaki yorumlar, yazarlarıyla paylaşılır.

EJTSnin ayrıca bilimsel araştırmalar hakkında eleştiri yazıları da yayımladığı göz önüne alındığında, Türkiye dışında fazlaca tanınmayan Türkçe yayınlar için de özel bir özen gösterdiğimizin altını çizmek isteriz. Yeni çıkan kitap ve yayınlar hakkında inceleme ve eleştiri yazılarının da dergimizde yer alabileceğini hatırlatırız.

En français

L’EJTS est une revue en ligne dont le propos est d’offrir un outil de travail aux chercheurs en sciences humaines et sociales dans le domaine des études turques. Notre hypothèse est que les area studies (ou ‘aires culturelles’) peuvent servir de ‘laboratoire’, où tester des outils analytiques valables pour les sciences humaines et sociales dans leur ensemble. Il s’ensuit que cadrage théorique recherché et enquête empirique approfondie doivent nécessairement être combinés. De la sorte, un espace est également ménagé à des études comparatives transversales aux area studies. En matière d’approche, nous mettons l’accent sur la diversité méthodologique et sur la variation des échelles d’analyse. Les orientations de la revue sont, en pratique, le reflet de l’expérience scientifique des membres de la rédaction, qui est celle d’anthropologues, de géographes, d’historiens, de politistes et de sociologues. Le caractère international de la revue vise à développer des échanges le plus largement possible. Eu égard à son ancrage géographique, les langues de publication sont l’allemand, l’anglais, le français et le turc.

De l’importance de publier en ligne

Notre initiative vise à apporter une réponse – ainsi qu’un aiguillon – aux évolutions de la diffusion des publications scientifiques. Nombreuses sont les revues qui, durant les dix dernières années, ont rendu leur contenu accessible en ligne (du moins pour qui bénéficie des bases documentaires auxquelles s’abonnent les institutions d’enseignement supérieur et de recherche). Le champ des études turques n’en reste pas moins traversé de disparités et de divisions entre régions, pays et réseaux de recherche. De ce fait également, les travaux menés à bien en Turquie ne sont guère relayés et demeurent peu connus au dehors.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont l’occasion d’élargir la portée de diffusion du travail scientifique, et d’établir de nouvelles synergies entre chercheurs. Une revue en ligne est plus facile d’accès, notamment pour un public géographiquement dispersé. Notre adhésion à la fédération revues.org nous assure une visibilité au-delà des seuls spécialistes de la Turquie, avec pour destinataires les sciences sociales dans leur ensemble. La publication en ligne permet aussi la mise à disposition de documents sonores, visuels et numériques (cartes, tableaux complexes, vidéos, enregistrements). Elle rend aisée la diffusion de ressources électroniques telles qu’annonces de colloque ou de publication, liens et autres outils de recherche.

Cadre et format de publication

L’EJTS publie chaque année deux numéros thématiques, dont la direction éditoriale est assurée par le comité de rédaction ou par des éditeurs invités. La revue diffuse à cette fin des appels à contributions, mais des propositions spontanées de numéro seront les bienvenues. Si vous souhaitez soumettre une proposition à l’EJTS en tant qu’éditeur/-rice invité(e), consultez le descriptif détaillé disponible ici.

Outre les numéros thématiques, des articles hors-dossier sont également publiés dans la revue.

Nous encourageons les propositions émanant de chercheurs frais émoulus comme des plus chevronnés.

Conformément aux normes établies du travail scientifique, tout manuscrit soumis à l’EJTS fait l’objet d’une relecture en double aveugle. Les rapporteurs sont choisis et contactés par le comité de rédaction. Ils recommandent le refus, l’acceptation ou la révision du manuscrit. Leurs commentaires sont transmis à son ou ses auteur(s).

L’EJTS publie enfin des comptes rendus de travaux scientifiques. Une attention particulière est portée aux parutions en turc, moins connues en dehors de la Turquie. Des recensions enrichies (featured reviews) peuvent également être accueillies dans la revue.

Auf Deutsch

EJTS ist eine Onlinezeitschrift, die den Anspruch hat, ein wertvolles Instrument der Recherche für Geistes- und Sozialwissenschaftler im Bereich der Turkish Studies [oder Turkistik] zu sein. Unser Ausgangspunkt ist es, dass Area Studies eine Werkstatt zur Entwicklung theoretischer Herangehensweisen darstellen können, um Recherchen in Geistes- und Sozialwissenschaften voranzubringen, woraus sich die Notwendigkeit einer Verbindung von innovativen theoretischen Überlegungen und fundierter empirischer Arbeit ergibt. Hieraus kann zugleich ein Raum geschaffen werden, um verschiedene Area Studies über vergleichende Herangehensweisen zu verbinden. Dieser Grundansatz stellt eine methodologische Vielfalt sowie ein ständiges Wechseln zwischen Analysespektren in den Vordergrund. In der Praxis reflektiert die Ausrichtung der Zeitschrift die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Redaktion: Anthropologie, Geschichte, Politikwissenschaften, Soziologie und Geographie. Um eine weite Verbreitung und den Austausch von Wissen zu erleichtern, ist die Zeitschrift international ausgelegt. Mit seiner geographischen Verankerung übereinstimmend publiziert die Zeitschrift auf Türkisch, Englisch, Französisch und Deutsch.

Zur Bedeutung des Online-Auftritts

Unsere Initiative versteht sich zugleich als Antwort und Ansporn in Bezug auf Wandlungen im Vertrieb wissenschaftlicher Publikationen. Seit dem letzten Jahrzehnt sind viele Zeitschriften online zugänglich, zumindest jene, die das Privileg innehaben, auf institutionalisierten Datenbanken referiert zu sein. Jedoch existieren nach wie vor Lücken und Disparitäten im Bereich der Turkish Studies [Turkistik] zwischen verschiedenen Regionen, Ländern und akademischen Netzwerken. Aus den selben Gründen sind Forschungen aus der Türkei wenig verbreitet und bleiben folglich weitestgehend unbekannt.

Neue Informations- und Kommunikationstechniken ermöglichen es, die Reichweite wissenschaftlicher Arbeit auszudehnen und den Austausch zwischen Wissenschaftlern voranzutreiben. Eine Onlinezeitschrift ist insbesondere für ein geographisch verteiltes Publikum leicht zugänglich. Die Beteiligung an dem Verbund von Onlinezeitschriften revues.org sichert uns eine Sichtbarkeit außerhalb des Expertenkreises zu der Türkei ebenso wie den Zugang zu bestehenden Verteilerlisten in den Sozialwissenschaften. Zudem ermöglicht eine Online-Publikation die Kommunizierung von Ton-, Bild- und Digitaldokumenten zu Zwecken der Forschung, wie beispielsweise Landkarten, komplexe Tabellen, Videos und Tonaufnahmen. Sie ermöglicht ebenso eine schnelle Verteilung von Online-Ressourcen, wie Ankündigungen, Links und anderen Forschungsmitteln.

Rahmen und Format

EJTS bringt jährlich zwei thematische Hefte heraus. Diese werden von der Redaktion oder von Gasteditoren koordiniert. Call for papers werden regelmäßig in der Zeitschrift publiziert, aber Initiativen für thematische Hefte können ebenfalls angenommen werden. Wenn Sie Interesse daran haben, EJTS Gasteditor zu werden, lesen sie hier bitte die detaillierten Hinweise.

Außerdem können unabhängige Kontributionen ebenfalls zur Publikation in Erwägung gezogen werden.

Wir ermuntern angehende wie auch fortgeschrittene Forscher dazu, Manuskripte einzureichen.

Mit etablierten wissenschaftlichen Standards übereinstimmend wird jeder Artikel von zwei von der Redaktion ernannten unabhängigen Personen begutachtet. Die Gutachter schlagen Ablehnung, Annahme oder Überarbeitung von Artikeln vor. Ihre Kommentare werden den Autoren bekannt gegeben.

EJTS publiziert ebenfalls Rezensionen von wissenschaftlichen Büchern. Besonders berücksichtigt wird Literatur auf Türkisch, die außerhalb der Türkei nur unzulänglich bekannt ist. Sammelrezensionen können ebenfalls zur Publikation eingereicht werden.

  • Logo DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • Logo ERIH PLUS | NSD
  • Revues.org